MTÜ Eesti Naiste Koostööketi põhikiri Prindi

(CO-OPERATION ESTONIAN WOMEN LOBBY, lühend EWL)

I. ÜLDSÄTTED
1. Eesti Naiste Koostöökett (edaspidi KOOSTÖÖKETT, EWL) on vabatahtlik, iseseisev, kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides demokraatia põhimõtetel.
2.
KOOSTÖÖKETT (EWL) ühendab Eestis üleriigilist liikmeskonda omavaid poliitilisi ja mittepoliitilisi juriidiliselt registreeritud naisteühendusi, naisteühenduste juriidiliselt registreeritud koostööorganisatsioone (maakondlikud ümarlauad), kellel on ühised eesmärgid.
3.
KOOSTÖÖKETT (EWL) juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ning käesolevast põhikirjast.
4.
KOOSTÖÖKETI (EWL) majandustegevusest saadud tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
5.
KOOSTÖÖKETT (EWL) on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
6. KOOSTÖÖKETIL (EWL) on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
7.
KOOSTÖÖKETI (EWL) asukoht on Eesti Vabariik.
II. EESMÄRGID JA TEGEVUS
8.
KOOSTÖÖKETT (EWL) tegevuse eesmärgid:
1) olla ühiseid eesmärke omavate Eestis juriidiliselt registreeritud üleriigilise liikmeskonnaga poliitiliste ja mittepoliitiliste naisorganisatsioonide ja naisteühenduste koosööorganisatsioonide (maakondlikud ümarlauad) riigisisese ja rahvusvahelise koostöö ühenduseks;
2) toetada naiste osalemist ühiskondlikus elus ja poliitikas, motiveerida naiste koolitamist, teadmiste täiendamist, parandada sisepoliitilist kliimat ühiskonnas;
3) saavutada meeste ja naiste võrdõiguslikkuse põhimõtete rakendamine Eesti seadusandluses, poliitikas ja igapäevaelus.
9.
Eesmärkide täitmiseks KOOSTÖÖKETT (EWL):
1) aitab suurendada naiste rolli otsustamistasandil arendab koostööd riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, äri- ja mittetulundusühingute, organisatsioonide ja üksikisikutega kodu- ja välismaal;
2) oma liikmete kaudu teeb ettepanekuid kehtivate seaduste täiendamiseks ja parandamiseks ning osaleb uute seaduste väljatöötamisel;
3) toetab Pekingi Naiste Maailmakonverentsil (1995) vastuvõetud otsuseid ja Euroopa Liidu ning Euroopa Nõukogu Üldpõhimõtteid;
4) arendab aktiivset tegevust kujundamaks Eestis võrdõiguslikkusel põhinevat kodanikuühiskonda;
5) korraldab seminare, õppepäevi, rahvusvahelisi konverentse, viib läbi turu-uuringuid, küsitlusi ja monitooringuid, annab stipendiume ja aunimetusi, algatab ja koostab projekte, loob fonde;
6) viib oma tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, teostab tehinguid oma varaga, sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid, korraldab konkursse jms.
III. LIIKMESKOND
10.
KOOSTÖÖKETI (EWL) liikmeteks võivad olla üleriigilist liikmeskonda omavad poliitilised ja mittepoliitilised juriidiliste isikutena registreeritud naisteühendused, naisteühenduste juriidiliselt registreeritud koostööorganisatsioonid (maakondlikud ümarlauad), kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ning arendavad ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
11.
KOOSTÖÖKETI (EWL) liikmeks astumiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus.
12.
KOOSTÖÖKETI (EWL) liikmeid esindavad selle tegevuses ja juhtimises liikmesühenduste poolt selleks kirjalikult volitatud isikud. Volitusi ei saa üle anda ega pärandada.
13.
Liige võib KOOSTÖÖKETI-st (EWL-st) välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
14.
Liikme võib KOOSTÖÖKETI-st (EWL-st) välja arvata juhatuse otsusega, kui liige ei täida põhikirja sätteid või kui liige kahjustab oma tegevuse või tegevusetusega KOOSTÖÖKETI (EWL) mainet või kui liikme tegevus on lõpetatud.
15.
KOOSTÖÖKETI (EWL) liikmel on õigus:
1) osaleda hääleõiguslikena koosolekutel, valida ja olla valitud KOOSTÖÖKETI (EWL) valitavatesse organitesse, esindada KOOSTÖÖKETTI (EWL) selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
2) kasutada KOOSTÖÖKETI (EWL) poolt loodud koolituse ja enesetäiendamise võimalusi;
3) esitada ettepanekuid ja arupärimisi KOOSTÖÖKETI (EWL) valitavate organite tegevuse kohta ning saada informatsiooni KOOSTÖÖKETI (EWL) tegevusest;
4) KOOSTÖÖKETI-st (EWL-st) välja astuda.
16.
KOOSTÖÖKETI (EWL) liikmed on kohustatud:
1) järgima põhikirja ning valitavate organite poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
2) osalema aktiivselt KOOSTÖÖKETI (EWL) tegevuses;
3) tasuma liikmeks astumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale;
4) teatama juhatusele oma organisatsiooni ümberkujundamisest, ühinemisest, jagunemisest või tegevuse lõpetamisest;
5) osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
6) hoidma ja kaitsma KOOSTÖÖKETI (EWL) head nime, seisma tema eesmärkide ja põhimõtete eest;
7) mitte kahjustama oma tegevusega või tegevusetusega KOOSTÖÖKETI (EWL) mainet.
IV. JUHTIMINE
17.
KOOSTÖÖKETI (EWL) kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Liikmeid esindavad liikmesühenduste poolt selleks kirjalikult volitatud isikud.
18.
Üldkoosoleku kutsub kokku ja viib läbi juhatus vastavalt seaduses kehtestatud korrale.
19.
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) põhikirja muutmine;
2) majandusaasta aruande kinnitamine;
3) juhatuse määramine lähtudes rotatsiooni põhimõttest;
4) tegevuskava ja kodukorra kinnitamine;
5) sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja korra kehtestamine;
6) tegevuse lõpetamine.
20.
Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles on esindatud üle poole KOOSTÖÖKETI (EWL) liikmetest.
21.
Igal KOOSTÖÖKETI (EWL) liikmel on üks hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud liikmete volitatud esindajatest.
22. KOOSÖÖKETTI (EWL) juhib ja esindab juhatus.
23.
KOOSTÖÖKETI (EWL) juhatuse minimaalne liikmete arv on 3.
24.
Juhatuse pädevusse kuulub:
1) KOOSTÖÖKETI (EWL) esindamine;
2) tegevussuundade, -meetodite ja -kava kindlaksmääramine;
3) kodukorra koostamine ja tegevuse korraldamine;
4) üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimine;
5) liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
6) tegevuseks vajalike lepingute sõlmimine;
7) raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele.
V. VAHENDID JA VARA
25.
KOOSTÖÖKETI (EWL) vahendid ja vara kuuluvad mittetulundusühingule ning neid kasutatakse ja käsutatakse KOOSTÖÖKETI (EWL) eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.
26.
KOOSTÖÖKETT (EWL) ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.
27.
KOOSTÖÖKETI (EWL) vahendid ja vara moodustuvad:
1) liikmemaksudest, annetustest, toetustest, abirahadest, projektidest, programmidest jms. laekumistest;
2) KOOSTÖÖKETI (EWL) põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja reklaamilepingutest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga, intressitulust ja muudest õigusaktidega sätestatud laekumistest.
28.
KOOSTÖÖKETI (EWL) majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
VI. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE
29.
KOOSTÖÖKETI (EWL) ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.
30.
KOOSTÖÖKETI (EWL) lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule, sihtasutusele, riigile või kohalikule omavalitsusele.

Tallinn, 30. august 2004